Hockey-technisch beleid


Ambitie

MHC Woerden streeft ernaar om iedereen op een passend niveau met zoveel mogelijk plezier te laten hockeyen. Jezelf blijven ontwikkelen en als team beter worden is belangrijker dan de beste zijn.

Gezien de huidige omvang, de financiële mogelijkheden en de beschikbaarheid van semi-watervelden is het streven van de TC er opgericht vanaf de D-categorie alle eerste jeugdteams in de eerste klasse van de (voor)competitie te laten starten.

Visie op de ontwikkeling van hockeyers

Om onze ambitie te kunnen waarmaken volgt MHC Woerden voor het hockey-technisch beleid de richtlijnen van de KNHB. De zes uitgangspunten van het KNHB-beleid staan bekend als ‘6x vooruit in hockey’:

  -  Beter hockey begint bij jezelf
  -  Herken en stimuleer unieke kwaliteiten
  -  Voor iedere leeftijd een passende belasting
  -  Bijdrage leveren aan het team
  -  Ondersteun het continu leren
  -  Sport en privé in balans

Een beschrijving van deze visie is te vinden op www.knhb.nl. Bij MHC Woerden staat voor kinderen tot en met 12 jaar het spelplezier voorop. Het belangrijkste is om lekker te hockeyen met teamgenoten die min of meer dezelfde motivatie hebben, met oefeningen en een intensiteit die bij de leeftijd en de fysieke & technische ontwikkeling passen.

In de trainingen hebben doelgerichte trainingsvormen de voorkeur. De trainers streven naar zo veel mogelijk balcontacten voor iedere speler. Ook de basisvaardigheden worden veelal in spel- en partijvormen aangeleerd. Dit om het plezier in trainen te vergroten en om te leren de diverse hockeytechnieken onder druk en op snelheid uit te voeren.

Vanaf de onder-9 trainen alle jeugdteams 2 keer per week in 6-tallen. In de onder 12 (O12)-categorie organiseert MHC Woerden voor alle spelers 1 keer in de 2 weken een vrijwillige extra training. In de C-categorie krijgen de selectieteams 1 keer per 2 weken een derde zogenaamde techniektraining.

Naarmate de kinderen ouder worden, worden de verschillen in verwachtingen groter. Bij sommige kinderen gaat het dan puur om de prestatie, terwijl anderen juist graag recreatief (voor de gezelligheid) willen sporten.

Teamindeling (Jongste) Jeugd

Ieder lid wordt ingedeeld in een leeftijdscategorie. De leeftijd op 1 oktober is hierbij leidend.

Aan de hand van het aantal leden na de opzegdatum (1 mei) en van de KNHB-uitgangspunten maakt de TC ieder voorjaar de teamindelingen. Voor de (jongste) jeugd t/m 12 jaar is deze routekaart van de KNHB onze leidraad. De praktijk heeft geleerd dat een indeling maken vaak ook een hele praktische puzzel is. Het aantal spelers per leeftijdscategorie, de motivatieverschillen en in de jongste jeugd ook de vriendjesverzoeken leiden ieder jaar weer tot een min of meer uniek proces. Voor de teamindelingen van jeugdteams (vanaf Onder12, O12) inventariseert de TC geen vriendjesverzoeken meer.

In overeenstemming met het beleid van de KNHB worden alle spelers beoordeeld op motorische vaardigheden, ontwikkelingspotentieel en (hockey)motivatie. Praktisch gezien betekent dit dat voor de gehele Jongste Jeugd en Jeugd alle trainers en coaches 2x keer per jaar worden gevraagd onze zogenaamde TIPS-formulieren in te vullen. In deze digitale formulieren worden de (hockey)motivatie, ontwikkelingspotentieel en de hockey-technische vaardigheden van iedere speler gescoord in vergelijking met de teamgenoten. De resultaten van de spelersbeoordelingen leiden tot een eerste concept-teamindeling. Bij de jongste jeugd (F-E) spelen sociale aspecten bij de teamindelingen een grotere rol dan bij de jeugdteams (D-A). Echter, omdat ook motivatie wordt meegenomen zijn ook al bij de jongste jeugd de eerste teams iets sterker dan de andere teams. De competitie-opzet van de KNHB gaat hier ook vanuit. Bij twijfelgevallen of onduidelijkheden vraagt de TC de hoofdtrainers om bepaalde spelers tijdens een aantal trainingen en wedstrijden nader te bekijken. Ook kunnen de hoofdtrainers in overleg met de TC spelers uitnodigen om enkele keren met een ander team mee te trainen.

Hoewel KNHB vindt dat selectietrainingen vanaf de O14-leeftijd zinvol kunnen zijn, organiseert MHC-Woerden geen selectietrainingen voor de jeugd.

Onze ervaring is dat selectietrainingen:
  -  veel stress veroorzaken
  -  een momentopname zijn
  -  beperkt inzicht geven in het verschil tussen trainings- en wedstrijdprestaties

Jaarlijks organiseert de TC tien-minuten gesprekken. Deze gesprekken geven de TC inzicht in de hockeybeleving en wensen van spelers, in de teamdynamiek, en in het verloop van trainingen en wedstrijd in het lopende seizoen. In de Jongste Jeugd zijn dat gesprekken tussen de TC-coördinatoren en de coaches. In de Jeugd stimuleert de TC coaches om individuele gesprekken te houden met alle spelers. De gesprekken dienen om een speler inzicht te geven in zijn functioneren in het team en om spelers gelegenheid te geven hun eigen ervaring te delen. Ook geven deze gesprekken de TC achtergrondinformatie voor de teamindeling.

Teamindeling Keepers

Voor het indelen en selecteren van keepers hanteert MHC Woerden de onderstaande uitgangspunten:

Jongste jeugd onder-10,onder-9,onder-8:
In de jongste jeugd werkt MHC Woerden met wisselkeepers. Op deze wijze krijgen alle spelers gelegenheid om kennis te maken met het keepen, en leren alle spelers de basisvaardigheden.

Onder-12 (O12):
Voor de onder-12 wordt geen selectie gedaan op sterkte. De motivatie en inzet spelen een belangrijke rol in de verdeling van de keepers over de teams. De keeperstrainers adviseren de TC over de indeling.

Onder-18,16,14 (O18,O16,O14):
De Onder-18,16,14 keepers worden ingedeeld op keeperskwaliteiten en ontwikkelingspotentieel. Motivatie en inzet spelen hierbij ook een belangrijke rol.

De keepersgroepjes worden in april/mei door de keepers-hoofdtrainer beoordeeld. De technische vaardigheden van de keepers worden door meerdere trainers over een langere periode gezien. De keepers-hoofdtrainer geeft aan het eind van het seizoen een aanbeveling per leeftijdscategorie aan de TC.

Alle coaches/managers krijgen in april/mei een evaluatieformulier. Hen wordt gevraagd om input te geven over de keeper in wedstrijdsituaties, functioneren en welbevinden in het team en mentale weerbaarheid. Als er aanleiding voor is zullen ook wedstrijden bekeken worden door keepers-hoofdtrainer of TC.

Doorschuiven naar een leeftijdscategorie hoger kan soms een oplossing zijn i.v.m. de aantallen, maar dit gebeurt altijd in overleg. In dat geval is het altijd een afspraak voor één seizoen.

Teamindeling Senioren

De groep senioren kan worden onderverdeeld in:
  -  Selectie teams Heren 1 en Dames 1
  -  Opleidingsteam dames 2
  -  Jong Senioren
  -  Senioren
  -  Veteranen

De KNHB heeft de volgende leeftijdsgrenzen vastgesteld.
  -  Jong-Senioren: 18 – 25 jaar
  -  Senioren: 18 jaar of ouder
  -  Veteranen A: Dames 30 jaar of ouder, Heren 35 jaar of ouder
  -  Veteranen L: 45 jaar of ouder

Selectie teams Dames/Heren 1:
Voor spelers die graag op het hoogste niveau en fanatiek willen hockeyen, bestaat de mogelijkheid om te spelen in het eerste Dames of Heren-team van Woerden. Het initiatief hiervoor ligt bij de trainers/coaches van Dames/Heren 1. Deze nodigen spelers uit op basis van het niveau in de junioren (2e jaars A) of op basis van het niveau van de spelers/speelsters bij een andere club.
De trainer van Dames/Heren 1 zal inlooptrainingen organiseren wanneer het competitieseizoen voorbij is. Deze inlooptrainingen zijn bedoeld om sfeer te komen proeven in een team. De trainingen zijn volledig vrijblijvend en voor beide partijen een manier om te peilen of er een toekomst samen is.

Opleidingsteam Dames 2:
Dames 2 is een zo sterk mogelijk team. Afvallers vanuit de open trainingen en selectie bij dames 1 stromen automatisch door naar dames 2. Dames uit de sterkste Jong Dames teams stromen door naar Dames 2.
Mocht je ambitie en/of niveau niet liggen in een selectie senioren 1e of 2e team, dan kun je (afhankelijk van je leeftijd) terecht in een Jong-Senioren team, een senioren team of een veteranenteam.

Jong Senioren:
De kenmerken van de Jong Senioren competitie zijn:
  -  toegankelijk voor 17 t/m 25 jaar; (MHC woerden zet in op eerder doorstromen
      naar de senioren teams)
  -  hockey op niveau
  -  hockeyen tegen leeftijdsgenoten
  -  toegankelijk voor alle teams op hun eigen niveau conform het ratingsysteem
  -  een natuurlijke overgang vanuit de A-jeugd naar de zondag
Woerden stimuleert het spelen in Dames- en Heren Jong-Senioren teams. De Jong Senioren competitie geeft een goede aansluiting vanuit de A jeugd naar de senioren en er wordt gespeeld met leeftijdsgenoten waardoor de overgang naar de senioren soepel verloopt. Ook bij deze Jong-Senioren-teams kan worden meegedaan aan trainingen in juni om de sfeer te kunnen proeven.
Voor Jong Senioren teams is een taakvolwassen manager vanuit de KNHB verplicht gesteld. Als teams zich aanmelden als nieuw Jong-Seniorenteam kan dit alleen als zij daarbij ook aangeven wie hun manager wordt en deze ook aan de eisen voldoet. Deze manager moet ook bij alle wedstrijden aanwezig zijn.
Er wordt in de veldplanning rekening gehouden met 2 x 1,5 uur training voor de senioren teams. De club vergoedt daarbij voor 1 x 1,5 uur een trainer. Omdat het lastig is om een trainer te vinden, zetten zowel de teams zelf als de club zich in om een trainer te vinden.

Indeling:
De TC senioren buigt zich elk jaar over de indeling van de seniorenteams (behalve Heren en Dames 1). Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
  -  Er wordt zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld
  -  Leidraad voor de teamgrootte is 16 spelers
  -  Teams met minder spelers kunnen worden aangevuld en grotere teams moeten
      spelers afstaan indien noodzakelijk voor de indeling
  -  Om zoveel mogelijk spelers de mogelijkheid te geven in een team te spelen kan de TC besluiten spelers bij een (vrienden)team te plaatsen indien er minder dan 16 ingeschreven spelers zijn (exclusief 'Trainingslid’ leden)

Doorstroombeleid:
-  De KNHB hanteert het uitgangspunt dat jong senioren die de leeftijd van 25 bereiken stromen verplicht door naar de senioren. MHC Woerden streeft ernaar om jong senioren vanaf 22 jaar door te laten stromen naar de senioren.
-  Om stabiel presterende veteranenteams te houden en de aansluiting vanuit de senioren te verbeteren wordt ook daar ingezet op een actief doorstroombeleid. Dit betekent dat spelers die voldoen aan de KNHB-criteria voor de veteranen kunnen overstappen naar de veteranen: heren van 35 jaar of ouder en dames van 30 jaar of ouder (peildatum 1 oktober). Heren van 40 jaar of ouder en dames van 35 jaar of ouder worden op volgorde van leeftijd automatisch doorgeschoven naar de veteranenteams.

Richtlijnen en procedure vervroegd doorstromen jeugd naar Jong-Senioren:
De laatste seizoenen ontvangt de TC steeds vaker verzoeken van jeugdleden om vervroegd door te mogen stromen naar de Jong-Senioren. Het betreft dan vaak toekomstig 2e jaars A speler die al willen doorstromen naar de Jong-senioren.
Ondank de intentie van de TC om zoveel mogelijk mee te denken met de individuele wens van deze spelers/ speelsters maakt het meewerken aan deze verzoeken het indelingsproces voor de nieuwe teams steeds complexer. Om de verwachtingen voor iedereen zoveel mogelijk te kunnen managen en om zo transparant mogelijk te zijn, zijn er richtlijnen opgesteld voor het vervroegd doorstromen naar de Jong-Senioren en is de procedure vervroegd doorstromen naar de senioren hieronder beschreven.

Richtlijnen vervroegd doorstromen jong senioren:
-  Je kunt ingedeeld worden in een Jong Senioren team als je op de peildatum (1 oktober) 18 jaar bent.
-  Je kunt een verzoek tot vervroegd doorstromen naar Jong Senioren indienen als je op de peildatum 17 jaar bent en toestemming hebt van je ouders/verzorgers.
-  Spelers die gezamenlijk en met een verzoek voor een specifieke teamsamenstelling vervroegd willen doorschuiven moeten dit tijdig melden bij de TC. Zij dienen daarbij ook een coach/manager op te geven die op zondag bij de wedstrijden aanwezig is. De KNHB stelt de aanwezigheid van een manager bij de Jong-Seniorenteams verplicht.
-  De club staat positief tegenover vervroegd doorstromen van 17-jarigen, maar zal per seizoen beoordelen wat de consequenties zijn voor de jeugd-lijnen en de (jong)senioren teams (zie procedure).

Procedure: Verzoek vervroegd doorstromen naar de Jong-Senioren.
1. Leden die vervroegd door willen stromen naar de Jong-Senioren dienen dit verzoek voor 1 mei schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) aan te leveren bij [email protected]. In dit verzoek dient duidelijk onderbouwd te zijn wat de reden van dit verzoek is.
2. Een verzoek tot vervroegd doorstromen kan alleen in overweging genomen worden door de TC als dit vervroegde doorstromen voor zowel de latende lijn (A) als voor de ontvangende lijn (jong-Senioren) niet tot verstoring van de aantallen per team zal leiden.
3. Mochten er meer verzoeken tot vervroegd doorstromen zijn dan dat er plekken beschikbaar zijn (zoals genoemd onder punt 2) dan zal de TC o.b.v. de onderbouwingen in de verzoeken beslissen welke speler(s)/ speelster(s) voor vervroegd doorstromen in aanmerking komen.
4. Voordat de definitieve teamindeling voor het volgende seizoen op de site gepubliceerd wordt, zal de speler/ speelster een terugkoppeling ontvangen of het verzoek tot vervroegd doorstromen gehonoreerd kan worden.

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken